REGULAMIN

§ 1
DEFINICJE

1. Uczestnik zajęć – osoba, która na podstawie Umowy została zapisana przez EDS na zajęcia.

2. Klient – osoba pełnoletnia która zawarła umowę z EDS i uiściła opłatę w wymaganej wysokości. Klient może zawrzeć umowę z EDS (a) we własnym imieniu i na własną rzecz jako Uczestnik zajęć albo (b) w imieniu i na rzecz innego Uczestnika zajęć jako jego opiekun prawny (np. rodzice, dziadkowie) lub inna osoba upoważniona do działania za Uczestnika.

3. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia EDS i przygotowująca choreografię.

4. EDS – należy przez to rozumieć odpowiednio:

a. niepubliczną placówkę oświatowo-wychowawczą pod nazwą: Egurrola Dance Kids Blue City
b. niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą: Egurrola Dance Kids Blue City
c. Egurrola Dance Studio SP. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-001 przy Al. Jerozolimskie 91;

5. Grupa – wyodrębnione według stylu tańca i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach którego prowadzone są zajęcia grupowe zgodnie z ustalonym harmonogramem.

6. Karta EDS – imiennie przypisany identyfikator wydawany przez EDS nowemu Uczestnikowi po uiszczeniu opłaty wpisowej.

7. Pakiet – określona liczba lekcji indywidualnych o ograniczonym terminie realizacji;

8. Karnet Full Pass – usługa uprawniająca imiennie wskazaną osobę do udziału w dowolnej ilości zajęć grupowych z oferty zajęć regularnych prowadzonych przez wszystkie podmioty EDS z wyłączeniem w szczególności: lekcji indywidualnych, grup specjalnych, grup zamkniętych i warsztatów.

9. Semestr – okres odpowiadający połowie roku szkolnego przypadający pomiędzy przerwami od zajęć szkolnych, tj. feriami zimowymi i wakacjami; dwa kolejne następujące po sobie Semestry stanowią Rok.

10. Statut – dokument na podstawie którego działa placówka oświatowa EDS regulacje mające zastosowanie do Uczestników będących uczniami placówek niepublicznych EDS, określające podmiot prowadzący palcówkę, organy, zakres ich zadań, organizację placówki, prawa i obowiązki uczniów oraz zasady ich przyjmowania i skreślania z listy uczniów.

11. Cennik – aktualne ceny za zajęcia w EDS dostępny na stronie www.egurrola.com oraz w placówkach EDS.

12. Umowa – odrębny dokument określający szczegółowe prawa i obowiązki Klienta, Uczestnika i EDS.

13. Zajęcia regularne – ogólnie dostępne zajęcia prowadzone w Grupach zgodnie z aktualną ofertą dostępną w jednostce EDS, z wyłączeniem: lekcji indywidualnych, grup specjalnych, grup zamkniętych, warsztatów i kursów

§ 2
ZAJĘCIA W GRUPACH

1. Liczba osób w Grupie jest ograniczona.

2. O kolejności naboru do Grupy decyduje data zapisania się na zajęcia i uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.

3. Zapisy na zajęcia do poszczególnych Grup są prowadzone:

a. we właściwej placówce EDS,
b. telefonicznie,
c. na stronie www.egurrola.com
d. drogą mailową

4. Jeżeli Grupa nie zostanie utworzona lub wpłata należności nastąpi po zakończeniu zapisów ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, Uczestnik może według swojego wyboru:

a. zapisać się do innej Grupy,
b. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy w niewykorzystanym zakresie w trybie §8 pkt.8

5. W przypadku niskiej frekwencji Uczestników danej Grupy, EDS zastrzega prawo do:

a. rozwiązania Grupy lub
b. zmiany planu i harmonogramu zajęć Grupy.
W przypadku braku zgody Uczestnika ust. 4 stosuje się odpowiednio.

6. Uczestnik może zmienić Grupę na warunkach określonych w umowie.

7. EDS zastrzega prawo weryfikacji zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział niepełnoletnich Uczestników w zajęciach.

§ 3
ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Zajęcia odbywają się we właściwej placówce EDS.

a. EDS realizując Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. ograniczające funkcjonowanie jednostek systemu oświaty w dniach 12-25.03.2020 r. oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadziło na czas funkcjonowania powyższych rozporządzeń prowadzenia zajęć na odległość, tj. w formie zajęć online.

2. W przypadku zdarzeń losowych, EDS zastrzega prawo do incydentalnej:

a. zmiany miejsca prowadzenia zajęć Grupy,
b. zmiany terminu zajęć w Grupie
c. odwołania zajęć

3. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Uczestnik, któremu taka zmiana uniemożliwiła wzięcie udziału w zajęciach może:

a. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy w trybie §8 pkt.8 za niewykorzystane zajęcia w wysokości opłaty zgodnie z umową lub
b. przeznaczyć niewykorzystane zajęcia na zajęcia w innej Grupie w terminie 30 dni od dnia nieobecności.

4. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, EDS zapewnia odpowiednie zastępstwo mając na uwadze styl tańca oraz stopień zaawansowania danej Grupy.

5. EDS zastrzega prawo zmiany terminu, miejsca, Instruktora, częstotliwości zajęć w nowym Semestrze. Klient, który nie wyraził zgody na wprowadzone zmiany może skorzystać z uprawnienia określonego w ust. 3 a i b powyżej, chyba że zmiana ma charakter incydentalny.

6. W wyjątkowych sytuacjach, niezależnych od EDS, placówka zastrzega sobie prawo zmiany formy nauczania – na nauczanie zdalne przy pomocy platformy internetowej. Organizacja takich zajęć będzie wynikała z tygodniowego harmonogramu zajęć zaproponowanej przez instruktora. O wysokości odpłatności za tego typu zajęcia Klient zostanie poinformowany niezwłocznie, nie później niż 5 dni przez ich rozpoczęciem. Uczestnictwo w tego typu zajęciach jest równoznaczne z akceptacją czasowej zmiany odpłatności wynikającej z umowy.

7. Zajęcia w Grupach odbywają się w systemie semestralnym i nie są prowadzone w trakcie przerw od zajęć szkolnych, tj. ferii zimowych oraz wakacji, odbywających się zgodnie z właściwym kalendarzem roku szkolnego.

8. W trakcie przerw od zajęć szkolnych wskazanych w ust. 7 Uczestnik może brać udział w prowadzonych przez EDS warsztatach oraz kursach wakacyjnych, półkoloniach itd. za dodatkową opłatą określoną w aktualnej ofercie i cenniku.

9. Uczestnik, którego zakończenie umowy przypada na dzień 30 czerwca, pozostaje w statusie kursanta EDS do dnia 31 sierpnia danego roku.

§ 4
UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a także Statutem oraz przestrzegać ich zapisów.

2. Zajęcia odbywają się w terminach określonych w harmonogramie Grupy dostępnym na stronie www.egurrola.com oraz w każdej placówce EDS.

3. W zajęciach danej Grupy biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zostali do niej zapisani, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

4. Uczestnik w ramach przysługującej mu liczby zajęć może brać udział w zajęciach innej Grupy na zasadach określonych w Umowie.

5. W trakcie zajęć Grupy na sali nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami danej Grupy, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę. EDS może organizować zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby zaproszone przez Uczestnika. O terminach zajęć otwartych EDS informuje Uczestników z tygodniowym wyprzedzeniem.

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Grupy, do której Uczestnik został zapisany, Uczestnik może przeznaczyć niewykorzystane zajęcia w terminie 30 dni od dnia nieobecności na zajęcia w innej Grupie z oferty zajęć regularnych.

7. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik zobowiązany jest okazać Kartę EDS lub dokument tożsamości w recepcji. W celu pobrania kluczyka do szatni należy pozostawić kartę EDS w recepcji .

8. Po zakończonych zajęciach Uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy, zamknąć szafkę, oddać kluczyk i odebrać Kartę EDS, jeżeli zostawił ją w recepcji.

9. W przypadku utraty lub zatrzymania kluczyka, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kwoty 25 zł brutto tytułem kosztów administracyjnych.

10. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:

a. uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi,
b. punktualnego stawiania się na zajęcia Grupy, pod rygorem odmowy dopuszczenia do zajęć,
c. uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu,
d. podporządkowania się poleceniom Instruktora.

11. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 10 Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Wyłącznie z zajęć nie stanowi podstawy do zwrotu opłaty za zajęcia. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni Uczestnicy mają obowiązek przebywać na sali tanecznej pod opieką Instruktora do momentu zakończenia zajęć Grupy.

§ 5
LEKCJE INDYWIDUALNE

1. Lekcje indywidualne mogą być realizowane w Pakiecie.

2. W przypadku wykupienia pojedynczej lekcji indywidualnej Uczestnik w terminie 7 dni od dnia odbycia lekcji ma możliwość wykupienia Pakietu z zaliczeniem odbytej już lekcji jako zrealizowanej w ramach Pakietu i rozliczeniem tej lekcji po cenie właściwej dla wybranego Pakietu.

3. W lekcjach indywidualnych realizowanych w ramach Pakietu mogą brać udział wyłącznie osoby imiennie wskazane w dacie jego nabycia.

4. Wykupując lekcję indywidualną lub Pakiet Uczestnik może wskazać konkretnego Instruktora spośród aktualnie dostępnych. Uczestnik może zmienić Instruktora w trakcie realizowania Pakietu. Zmiana Instruktora może wiązać się z koniecznością dopłaty.

5. Termin lekcji indywidualnych można rezerwować osobiście w placówce EDS lub telefonicznie pod numerem telefonu danej placówki EDS.

6. Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnych brana jest pod uwagę dyspozycyjności wybranego Instruktora oraz dostępność sal tanecznych.

7. Odwołanie lekcji indywidualnej jest możliwe nie później niż na jeden dzień przed planowaną lekcją. Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie lub osobiście we właściwej placówce EDS, w której odbywa się lekcja indywidualna. W przypadku braku zgłoszenia w terminie, zaplanowana lekcja uważana jest za zrealizowaną.

8. EDS nie prowadzi rezerwacji sal tanecznych na lekcje indywidualne z wyprzedzeniem dłuższym niż 1 miesiąc.

9. Jeżeli z przyczyn losowych zaistniałych po stronie EDS zarezerwowana lekcja nie może się odbyć, EDS zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestnika o tym fakcie. W przypadku odwołania lekcji z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, lekcja może zostać odrobiona w innym terminie. Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na zmianę Instruktora, lekcja indywidualna uważana jest za zrealizowaną.

10. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność Uczestnika.

11. Pakiet nie może zostać zrealizowany po upływie jego okresu ważności.

12. EDS zastrzega sobie prawo prowadzenia jednocześnie na jednej sali tanecznej kilku lekcji indywidualnych dla różnych Uczestników.

13. Lekcje indywidualne mogą uwzględniać wybrany przez Uczestnika podkład muzyczny, który powinien być dostarczony w formacie uzgodnionym z Instruktorem.

14. Postanowienia § 4 niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie.

§ 6
KARNET FULL PASS

1. Karnet Full Pass można wykupić na dany miesiąc kalendarzowy.

2. Karnet Full Pass uprawnia do nielimitowanego udziału w zajęciach regularnych w dowolnie wybranej Grupie, która dysponuje wolnymi miejscami. Karnet Full Pass nie daje gwarancji udziału w wybranych zajęciach.

3. Karnet Full Pass jest bezzwrotny niezależnie od stopnia jego wykorzystania.

4. Nabywca Karnetu Full Pass ma możliwość indywidualnego wynajmu sal tanecznych na warunkach odrębnie określonych z EDS.

§ 7
BEZPIECZEŃSTWO

1. EDS nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć tanecznych, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.

2. Uczestnicy są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz ciążę i inne. Poprzez przystąpienie do udziału w zajęciach Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W przypadku problemów zdrowotnych EDS rekomenduje konsultacje z lekarzem sportowym.

3. Przebywanie w salach tanecznych jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą Instruktora lub EDS .

4. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówek EDS zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p-poż obowiązujących na terenie EDS lub w miejscu prowadzenia zajęć oraz poleceń Instruktorów i uprawnionych pracowników, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia EDS.

5. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.

6. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia i ciepłych napojów. Napoje zimne mogą być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.

7. Na terenie EDS obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.

8. Uczestnicy są obowiązani przechowywać swoje rzeczy w zamkniętej na klucz szafce.

9. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za zawartość szafki, do której pobrał klucz.

10. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane w recepcji właściwej placówki EDS.

11. EDS rekomenduje niewnoszenie cennych przedmiotów na teren placówki EDS.

12. Uczestnik i/lub Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora lub pracownika EDS.

§ 8
SYSTEM PŁATNOŚCI

1. W przypadku nowych Uczestników pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa.

2. EDS udostępnia następujące metody płatności:

a. Gotówka
b. Karta płatnicza
c. Przelew tradycyjny
d. Przelew on-line

3. Wszelkie opłaty powinny zostać uregulowane w wysokości, terminach i na zasadach określonych w umowie zawartej przez Uczestnika z EDS.

4. Aktualny Cennik usług świadczonych przez EDS znajduje się na stronie www.egurrola.com

5. EDS zastrzega możliwość zmiany Cennika. Informacja o planowanej zmianie cen za zajęcia, podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.egurrola.com oraz w placówkach EDS z 14-dniowym wyprzedzeniem. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych przed jego wejściem w życie.

6. EDS może przygotować indywidualną ofertę w szczególności dla:

a. grup studenckich organizowanych w ramach współpracy z uczelniami,
b. grup ustalanych indywidualnie,
c. grup specjalnych,
d. grup zamkniętych, w tym dla zespołów tanecznych.

7. Na wniosek Klienta zgłoszony w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła płatność, EDS wystawi fakturę. W tym celu zalecane jest, aby Uczestnik okazał paragon fiskalny. Dane niezbędne do wystawienia faktury należy przekazać pracownikowi recepcji EDS.

8. Jeżeli Klientowi przysługuje zwrot opłat, są one dokonywane przez EDS w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uzasadnionego żądania zwrotu opłat przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe lub inną metodą płatności, chyba że Umowa stanowi inaczej.

§ 9
ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Umowa zawarta przez Klienta z EDS może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.

2. Klient może rozwiązać umowę o udział w zajęciach grupowych w każdym czasie za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

3. W przypadku nie przestrzega zapisów niniejszego Regulaminu oraz zapisów właściwego Statutu, EDS może rozwiązać z Klientem umowę w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy jest jednoznaczne ze skreśleniem Uczestnika z listy uczniów placówki EDS.

4. Umowa może zostać rozwiązania przez EDS m.in. w przypadku, gdy:

a. nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej umowie,
b. mimo upomnienia Uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych, w tym Regulaminu, właściwego Statutu, przepisów bhp i p-poż,
c. przy zapisywaniu na zajęcia zostało złożone niezgodne z prawdą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach,
d. Uczestnik swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub osób trzecich,
e. Uczestnik przebywa na terenie placówki EDS pod wpływem środków odurzających lub rozpowszechnia ww. środki na terenie placówki EDS,
f. Uczestnik dopuszcza się wandalizmu, kradzieży lub wymuszeń na terenie placówki EDS,
g. poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik uniemożliwia pracę w Grupie i prowadzenie zajęć
h. Uczestnik swoim zachowaniem narusza dobre obyczaje lub/i zasady współżycia społecznego

5. Rozwiązanie z Klientem umowy na podstawie wskazanej w ust. 3 nie powoduje powstania po stronie Klienta roszczeń o zwrot uiszczonych opłat.

6. Uczestnik będący uczniem placówki EDS, który został skreślony z listy uczniów, może wnieść odwołanie do organu prowadzącego właściwą placówkę w trybie określonym w Statucie.

§ 10
REKLAMACJE

1. Klient może złożyć reklamację pisemnie lub w formie poczty elektronicznej, jeżeli usługi świadczone przez EDS nie są realizowane przez EDS lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub umową.

2. Reklamacja powinna zawierać:

a. dane tożsamości reklamującego,
b. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
c. okoliczności uzasadniające reklamację,
d. podpis reklamującego– w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Managera EDS pisemnie w recepcji EDS lub drogą e-mailową na adres: bluecity@egurrola.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. W przypadku składania reklamacji pocztą elektroniczną, reklamacja powinna być wysłana z adresu e-mail wskazanego w umowie pod rygorem pozostawienia bez rozpoznania.

4. EDS udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

5. EDS może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli

a. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach w takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
b. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
c. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
d. zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.

6. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, EDS może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.

7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania EDS poinformuje niezwłocznie reklamującego.

§ 11
WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

1. Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie wizerunku Uczestnika w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez EDS i jego sponsorów.

2. Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Uczestnik lub działający w jego imieniu Klient nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie utrwalonego wizerunku do promocji i reklamy EDS.

3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej EDS, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:

a. utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie;
b. zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególność i za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych;
c. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet;
d. rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w lit. c), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. EDS zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.

§ 12
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie EDS lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały EDS do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez EDS i ww. treści nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestnika lub/i działającego w jego imieniu Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej.

2. Zabronione jest bez zgody EDS wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w ust. 1.

§ 13
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Egurrola Dance Studio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-001 przy Al. Jerozolimskich 91, e-mail: bluecity@egurrola.pl. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych są tożsame z danymi kontaktowymi Administratora wskazanymi w zdaniu poprzednim.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wykonywania zawartej umowy cywilno-prawnej oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów administracyjnych oraz zgoda osoby, której dane dotyczą. Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów administracyjnych, a ich niepodanie będzie skutkowało niezawarciem umowy. Odbiorcami danych osobowych są uprawnione organy publiczne.

3. Dane będą przetwarzane w okresie 10 lat (przedawnienie roszczeń), do czasu w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami wskazanymi w przepisach administracyjnych, w zależności co nastąpi później. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, której udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego [po 25 maja 2018 r.: do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych].

4. W zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie danych. Skutkami czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, jest dobór oferty handlowej i ewentualne przesyłanie korespondencji marketingowej. Sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne uprawnienia osoby, której dane dotyczą, można wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.

§ 14
ZMIANY REGULAMINU

1. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie www.egurrola.com. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

2. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.

3. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez EDS promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

§ 15
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.

2. Regulamin, Cennik oraz harmonogram zajęć EDS są dostępne w każdej placówce EDS oraz na stronie internetowej www.egurrola.com.

3. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.

4. Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.