fbpx

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

Niniejszy  Regulamin  świadczenia  usług  drogą  elektroniczną (dalej jako „Regulamin”) określa  ogólne warunki oraz zasady użytkowania wszystkich produktów oraz usług świadczonych drogą elektroniczną przez Egurrola Dance Studio Agustin Marek Egurrola z siedzibą w  Warszawie  przy  Żwirki i Wigury 99a (02-089  Warszawa),  posiadającą numer NIP: 5251340026 oraz numer REGON: 016098446, prowadzącą działalność w zakresie działalności pod marką Egurrola Dance Studio (dalej jako „EDS”).

 1. Zasady korzystania z Serwisu Internetowego

Serwis Internetowy jest to strona www za pośrednictwem której EDS udostępnia wysokiej jakości kursy nauki tańca i nauki choreografii za  pośrednictwem  sieci  Internet pod adresem  domeny online.egurrola.com (dalej jako: „Serwis Internetowy”).

Korzystanie  z  Serwisu  Internetowego  odbywać  może  się  wyłącznie  na  zasadach  i  w  zakresie wskazanym w Regulaminie. Niniejszy Regulamin może ulegać zmianie, i będzie obowiązywał z chwilą jego opublikowania w Serwisie Internetowym. Użytkownik Serwisu Internetowego akceptuje wszystkie modyfikację Regulaminu poprzez korzystanie z Serwisu Internetowego po opublikowaniu danej modyfikacji.

Osoba, która uzyskała dostęp do Serwisu Internetowego (dalej „Użytkownik”) musi zaakceptować niniejszy Regulamin przed rozpoczęciem korzystania z usług na nim dostępnych (potwierdzając to w procesie rejestracji).

Użytkownik oświadcza że jest osobą pełnoletnią, uprawnioną do zawarcia umowy i nie jest osobą pozbawioną możliwości korzystania z usług na mocy prawa Rzeczpospolitej Polski lub innej obowiązującej jurysdykcji.

Użytkownik zobowiązuje się podać prawdziwe i aktualne dane, wymagane w formularzu rejestracyjnym dostępnym w Serwisie Internetowym. Jeśli Użytkownik poda nieprawdziwe lub nieaktualne dane, EDS zastrzega sobie prawo do zwieszenia lub zamknięcia konta i odmowy świadczenia usług w przyszłości.

 1. Wykorzystanie Serwisu Internetowego

Użytkownik Serwisu Internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu Internetowego.

Treści  zamieszczone  w  Serwisie  Internetowym, takie  jak:  tekst,  grafika,  logotypy,  ikony,  obrazy, zdjęcia, pliki audio, wideo, pliki z danymi, prezentacje, programy oraz wszelkie inne dane (dalej jako „Treści”) są chronione  prawami  własności  intelektualnej,  w  szczególności  prawami  autorskimi  i pokrewnymi, przysługującymi EDS lub podmiotom, z którymi EDS zawarł umowę w zakresie korzystania z Treści na potrzeby prowadzenia Serwisu Internetowego. Żaden fragment Treści  publikowany w  Serwisie  Internetowym  nie  może  być  powielany  lub  rozpowszechniany  w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia EDS.

Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Treści  lub usług świadczonych przez EDS, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy EDS.

Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Serwisu Internetowego i Treści wyłącznie na własny użytek, do celów niekomercyjnych, bez prawa do publicznego korzystania z Serwisu Internetowego, Treści lub ich jakiejkolwiek części, bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia EDS.

Zakazane  jest  dostarczanie  przez  Użytkownika  treści  o  charakterze  bezprawnym,  a  także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia w działaniu Serwisu Internetowego.

 1. Oświadczenie zdrowotne

Taniec, we wszystkich formach i ruchach, które może sugerować instruktor EDS, jest męczącą aktywnością fizyczną. W związku z tym, zaleca się zasięgnięcie porady lekarza przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń lub  nauki choreografii  udostępnionych  w  Treściach. EDS nie jest organizacją medyczną, a instruktorzy lub pracownicy nie mogą udzielać porad medycznych ani diagnozować jakichkolwiek schorzeń lub chorób. Żadnych treści zawartych w Serwisie Internetowym nie należy interpretować jako jakiejkolwiek porady medycznej lub diagnozy.

Użytkownik, oświadczasz, że rozumie, iż ćwiczenia fizyczne oraz taniec wymagają intensywnego ruchu fizycznego i że taka aktywność niesie ryzyko obrażeń fizycznych lub psychicznych. Użytkownik, musi ocenić swoje fizyczne i psychiczne możliwości w zakresie takich działań. Obowiązkiem Użytkownika jest  upewnić się, że uczestnicząc w zajęciach EDS online lub podczas nauki choreografii udostępnionych w Treściach, nie przekroczy  limitu swoich możliwości fizycznych, a także dobranie odpowiedniego poziomu zajęć dla swoich umiejętności i możliwości które posiada. Użytkownik zrzeka się i zwalnia z wszelkich roszczeń, które może mieć w dowolnym momencie z tytułu wszelkiego rodzaju obrażeń oraz kontuzji, wobec EDS, dowolnej osoby lub podmiotu zaangażowanego w EDS, w tym między innymi jego właściciela, dyrektorów, managerów, instruktorów, niezależnych wykonawców oraz innych pracowników EDS.

 1. Rodzaje i zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Internetowego

EDS za  pośrednictwem Serwisu  Internetowego świadczy na  rzecz Użytkowników usługi polegające na:

 1. prowadzeniu Konta w panelu Użytkownika zapewniającego zarejestrowanemu Użytkownikowi możliwość zarządzania swoim kontem i zakup usług udostępnianych przez EDS,
 2. dostarczaniu treści cyfrowych poprzez umożliwienie Użytkownikowi oglądanie zamieszczonych w Serwisie Internetowym Treści, a w szczególności filmów (tzw. tutorial classes) z nauką tańca i choreografii z możliwością ich wielokrotnego odtwarzania w ciągu 48 godzin od daty zakupu,
 3. uczestnictwo w kursach online (tzw. live classes), udostępnianych w formie łączenia na żywo za pośrednictwem komunikatorów video (np. Zoom) zgodnie z planem udostępnionym w Serwisie Internetowym,
 4. inne usługi opisane w Serwisie Internetowym lub określone w Regulaminach szczegółowych danej usługi.

Usługi, o których  mowa   powyżej,  są  świadczone wyłącznie  na  rzecz  zarejestrowanych Użytkowników i mogą być świadczone jako usługi odpłatne lub nieodpłatne. W każdym przypadku, jeżeli  usługa  jest  świadczona  jako  usługa  odpłatna,  to EDS  wskaże cenę tej usługi oraz sposób płatności.

Serwis Internetowy jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem przerw technicznych niezbędnych dla wykonania prac serwisowych.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie poszczególnych usług zostaje zawarta:

 1. w zakresie prowadzenia Konta Użytkownika – poprzez dokonanie rejestracji w Serwisie Internetowym
 2. w zakresie  usług  wymagających  rejestracji, ale  niewymagających  zapłaty  ceny –poprzez rozpoczęcie korzystania z usługi przez zarejestrowanego Użytkownika; w przypadku niektórych usług rozpoczęcie korzystania z usługi może wymagać   zaakceptowania regulaminu szczegółowego tej usługi;
 3. w zakresie  usług  wymagających  rejestracji  i  wymagających  zapłaty  ceny – poprzez  wybór odpłatnej  usługi  w  Serwisie  Internetowym  i  zapłatę  ceny;  w  przypadku  niektórych  usług rozpoczęcie korzystania z usługi może wymagać zaakceptowania regulaminu szczegółowego tej usługi.

Rejestracji w  Serwisie  Internetowym dokonuje  się  poprzez  wypełnienie formularza online, tj. podstrony  Serwisu Internetowego  z  aktywnymi  polami  do  wyboru  lub  uzupełnienia,  za  pomocą, którego  Użytkownik  podaje  EDS  wymagane  dane  osobowe  oraz  składa  wymagane oświadczenia, przy czym:

 1. Użytkownik powinien wypełnić wszystkie wymagane pola oraz zaznaczyć wymagane zgody,
 2. informacje wpisane  w  formularzu  powinny  być  zgodne  z  prawdą, przy  czym  całkowita odpowiedzialność z tego tytułu spoczywa na Użytkowniku.

Po  dokonanej  Rejestracji  Użytkownik  otrzymuje  na  adres  e-mail  podany  w formularzu online wiadomość z potwierdzeniem rejestracji oraz z niniejszym Regulaminem.

Umowa, o której mowa powyżej, pozostaje w mocy i obowiązuje tak długo, jak długo konto danego użytkownika pozostaje aktywne. Użytkownik może usunąć swoje konto w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie internetowej. Jeśli Użytkownik złoży dyspozycję usunięcia konta Użytkownika przed zakończeniem odpowiedniego cyklu rozliczeniowego, jego konto zostanie anulowane po zakończeniu tego cyklu. Użytkownik nie otrzyma zwrotu za bieżący cykl rozliczeniowy.

Użytkownik zobowiązany jest zachować w poufności, tj. nie udostępniać osobom trzecim, dane wymagane do zalogowania do konta Użytkownika ,tj. loginu lub hasła. W sytuacji, w której doszło do udostępnienia danych niezbędnych do logowania, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym EDS oraz do zmiany hasła. Zmiany hasła można dokonać korzystając z funkcjonalności dostępnej w Panelu Użytkownika.

EDS zastrzega sobie prawo do przerwania świadczenia Usług, w tym do zablokowania lub usunięcia  konta  Użytkownika  w  przypadku  stwierdzenia  naruszenia  przez  Użytkownika  niniejszego Regulaminu,  obowiązującego  prawa  lub  ogólnie  przyjętych  norm  społecznych  i  moralnych,  dóbr osobistych osób trzecich lub uzasadnionych interesów EDS. O zablokowaniu lub usunięciu konta Użytkownika, EDS poinformuje Użytkownika drogą mailową w terminie nie dłuższym niż 3 dni od momentu usunięcia konta.

EDS zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany cen poszczególnych usług, ekspozycji Treści i kursów online, dodawania oraz wycofywania Treści oraz kursów online a także przeprowadzania promocji oraz ich kończenia.

W przypadku zaakceptowaniu Regulaminu, zakupu i wyświetlenia Treści bądź wcięcia udziału w kursie online na podstawie danego cyklu rozliczeniowego, środki pieniężne za daną usługę nie podlegają zwrotowi.

Wszystkie transakcje pieniężne w Serwisie Internetowym realizowane są za pośrednictwem systemu płatności Przelewy24.

W celu uzyskania faktury za poszczególne usługi udostępniane przez Serwis Internetowy należy skontaktować się z administratorem Serwisu pod adresem faktury@egurrola.pl.

EDS posiada status niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej. Wszystkie Treści, udostępniane za pomocą Serwisu Internetowego mają charakter dydaktyczny i służą do nauki tańca i choreografii na odległość.

 1. Kursy Online

EDS organizuje zajęcia w ramach Kursów Online dla grupy osób, wyodrębnionej według wieku, stylu tańca oraz poziomu zaawansowania (zwanej dalej „Grupa”) zgodnie z ustalonym harmonogramem dostępnym w Serwisie Internetowym.

Liczba Użytkowników w Grupie jest ograniczona. O kolejność naboru do Grupy decyduje moment zapisania się do Grupy z uiszczeniem opłaty za dany cykl rozliczeniowy przypisany do Kursu Online. Zapisy do poszczególnych Grup prowadzone są tylko i wyłącznie przez Serwis Internetowy. W zajęciach danej Grupy biorą udział wyłącznie Użytkownicy, którzy zostali do niej zapisani i mają aktywny cykl rozliczeniowy.

W przypadku Kursów Online, cykl rozliczeniowy stanowić będzie dany pakiet kolejno występujących po sobie zajęć.

W przypadku niskiej frekwencji Użytkowników w danej Grupy, EDS zastrzega prawo do rozwiązania Grupy lub zmiany harmonogramu zajęć Grupy. W przypadku rozwiązania Grupy Użytkownik może zapisać się do innej Grupy udostępnionej za pomocą Serwisu Internetowego lub zgłosić żądanie zwrotu środków pieniężnych.

W szczególnych przypadkach, za zgodą EDS, Użytkownik może zmienić Grupę w trakcie trwania danego cyklu rozliczeniowego. Takie żądania należy zgłaszać drogą mailową na adres: studio@egurrola.pl.

EDS dopuszcza możliwość uczestnictwa w zajęciach w dedykowanych Grupach osób nieletnich tylko i wyłącznie jeśli Użytkownik jest ich opiekunem prawnym i wyraża na to zgodę. Osoby nieletnie mogą uczestniczyć w zajęciach Kursu Online pod warunkiem że w czasie ich trwania pozostają pod opieką osoby dorosłej.

EDS zastrzega prawo weryfikacji zgody rodziców lub opiekunów prawnych na udział nieletnich Uczestników w zajęciach.

W przypadkach zdarzeń losowych, EDS zastrzega prawo do:

 1. zmiany Instruktora prowadzącego zajęcia Grupy,
 2. zmiany terminu zajęć Grupy
 3. zmiany częstotliwości zajęć Grupy
 4. odwołania zajęć Grupy
 1. Prawo do odstąpienia

Zawarcie umowy kupna-sprzedaży przez stronę www (Serwis Internetowy) traktowane jako zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827), w związku z tym Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez konieczności podania przyczyny.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia, należy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy złożyć oświadczenie na piśmie i przesłać je na adres: Egurrola Dance Studio, ul. Żwirki i Wigury 99a, 02-089 Warszawa. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed  jego  upływem.

Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, jeżeli za zgodą Użytkownika, EDS  rozpoczął  świadczenie  usługi  polegającej  na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy. Świadczenie usług przez EDS przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy jest możliwe, jeżeli Użytkownik złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody na natychmiastowe rozpoczęcie świadczenia usług i akceptacji faktu, że nie będzie mógł odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy jest ona uważana za niezawartą.

 1. Wymagania techniczne

EDS  dołoży  starań,  aby  korzystanie  z  Serwisu  Internetowego  i  usług  było  możliwe  dla Użytkowników za  pośrednictwem Internetu  z  użyciem  wszystkich  popularnych  przeglądarek internetowych,  systemów  operacyjnych,  typów  komputerów  oraz  typów  połączeń  internetowych. EDS  nie  gwarantuje  i  nie  odpowiada  za  to,  że  każdy  wariant  konfiguracyjny  sprzętu elektronicznego  posiadany  przez Użytkownika,  umożliwi  korzystanie  z  Serwisu  Internetowego,  przy czym  minimalne  wymagania  techniczne  umożliwiające  korzystanie  z  Serwisu  Internetowego, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, są następujące:

 1. posiadanie komputera lub innego urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci Internetu z połączeniem internetowym o przepustowości co najmniej 2 Mb/s, (rekomendowane 5Mb/s),
 2. systemem operacyjny: Windows 7 lub nowszy, Mac OS X 10.7 lub nowszy, Ubuntu 10 lub nowszy, Android 5.0+, iOS 9.3.5+,
 3. wyposażonego w aktualną wersję przeglądarki internetowej: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, która zapewni obsługę plików Cookie, JavaScript, kodowanie H.264, HTML5,
 4. w celu korzystania z usługi konta Użytkownika konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
 1. Zagrożenia związane z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną

EDS  oświadcza,  iż  publiczny  charakter  sieci  Internet  i  korzystanie  z  usług  świadczonych drogą  elektroniczną  wiązać  może  się  z  zagrożeniem  pozyskania  i  modyfikowana  danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne,  które  zminimalizują  wskazane  wyżej  zagrożenia.  W  szczególności  powinni  stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

EDS stosuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych  przez  Internet – w  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  komunikatów  i  danych przekazywanych  w  Serwisie  Internetowym.

Do podstawowych, potencjalnych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

 1. złośliwe oprogramowanie (ang. malware),
 2. różnego rodzaju aplikacje lub skrypty mające szkodliwe,  przestępcze  lub  złośliwe  działanie  w  stosunku  do  systemu teleinformatycznego  Użytkownika sieci,  takie  jak  wirusy,  robaki, trojany  (konie trojańskie), keyloggery, dialery,
 3. programy szpiegujące (ang. spyware),
 4. programy śledzące  działania Użytkownika,  które  gromadzą    informacje    o   Użytkowniku i  wysyłają  je, zazwyczaj bez  jego wiedzy i zgody, autorowi programu,
 5. spam,
 6. niechciane i  niezamawiane  wiadomości  elektroniczne  rozsyłane  jednocześnie  do  wielu   odbiorców, często zawierające treści o charakterze reklamowym,
 7. wyłudzanie poufnych  informacji  osobistych  (np.  haseł)  przez  podszywanie  się  pod  godną zaufania osobę lub instytucję(ang. Phishing),
 8. włamania do  systemu  teleinformatycznego Użytkownika z użyciem  in.  takich  narzędzi hackerskich jak exploit rootkit.

Użytkownik,  aby  uniknąć  powyższych  zagrożeń,  powinien  zaopatrzyć  swój  komputer  i  inne  urządzenia elektroniczne, które wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy. Program taki winien być stale aktualizowany.

Ochronę przed zagrożeniami związanymi z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną zapewniają także:

 1. włączona zapora sieciowa (ang. firewall),
 2. aktualizacja wszelkiego oprogramowania,
 3. nieotwieranie załączników poczty elektronicznej niewiadomego pochodzenia,
 4. czytanie okien instalacyjnych aplikacji, a także ich licencji,
 5. wyłączenie makr w plikach MS Office nieznanego pochodzenia,
 6. regularne całościowe skany systemu programem antywirusowym i antymalware,
 7. szyfrowanie transmisji danych,
 8. instalacja programów prewencyjnych (wykrywania i zapobiegania włamaniom),
 9. używanie oryginalnego systemu i aplikacji, pochodzących z legalnego źródła.
 1. Kontakt, Gwarancje i Postępowanie reklamacyjne

Usługobiorca może  kontaktować  się  z  Usługodawcą  w  sprawie  usług świadczonych  drogą elektroniczną, w tym składać reklamacje:

 1. pisemnie pod  adres: Egurrola Dance Studio, ul. Żwirki i Wigury 99a, 02-089 Warszawa
 2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: studio@egurrola.pl lub telefonicznie  pod  numerem Infolinii: 601 20 20 20 dostępnym od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –18.00.

Zgłoszenia  i  reklamacje  powinny  zawierać  opis  zdarzenia  lub  problemu  będącego  przedmiotem zgłoszenia  lub  reklamacji  oraz  dane  kontaktowe,  umożliwiające  przekazanie  przez  EDS odpowiedzi.

EDS ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 30 (trzydziestu) dni od jej otrzymania.

W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska EDS, zgłaszający reklamację  może  dochodzić  swych  praw  na zasadach ogólnych.

Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku  sprzeczności  pomiędzy postanowieniami  Regulaminu  a  bezwzględnie  obowiązującymi  przepisami  prawa  przyznającymi konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Użytkownik oświadcza, iż korzysta z Serwisu Internetowego na własne ryzyko. EDS nie udziela żadnych gwarancji w związku z Serwisem Internetowym i jego wykorzystaniem przez Użytkowników.

 1. Wykorzystanie wizerunku

Użytkownik nieodpłatnie wyraża zgodę na utrwalenie swojego wizerunku lub osoby nieletniej, której jest opiekunem prawnym, biorącej udział z zajęciach Kursu Online, w trakcie zajęć oraz podczas uczestnictwa w imprezach okolicznościowych organizowanych przez EDS i jego partnerów.

Wyrażając zgodę na utrwalenie wizerunku, Użytkownik nieodpłatnie zezwala bezterminowo i nieodwołalnie na wykorzystanie swojego utrwalonego wizerunku lub osoby nieletniej biorącej udział w zajęciach Kursu Online do promocji i reklamy EDS.

Zgoda, o której mowa powyżej obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności gospodarczej EDS, w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek. W szczególności zgoda obejmuje:

 1. utrwalanie w postaci zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie;
 2. zwielokrotnianie zdjęć, nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej lub innej formie za pomocą wszelkich technik, w dowolnej ilości nakładów, w szczególność i za pomocą wszelkich znanych technik drukarskich, reprograficznych, zapisu magnetycznego lub technik cyfrowych;
 3. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginałów lub egzemplarzy zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań TV i audio, zapisów w formie cyfrowej, w tym wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, reklamowych i marketingowych, wprowadzanie do pamięci komputera, umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet;
 4. rozpowszechnianie zdjęć, o których mowa w lit. a), nagrań, zapisów w formie cyfrowej lub w innej formie w inny sposób niż określonych w lit. c), w szczególności poprzez wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie; a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

EDS zobowiązuje się do wykorzystywania wizerunku w sposób zgodny z dobrymi obyczajami.

 1. Dane osobowe Użytkownika

Administratorem  danych  osobowych  Użytkownika jest Egurrola Dance Studio Agustin Marek Egurrola z siedzibą w  Warszawie  przy  Żwirki i Wigury 99a (02-089  Warszawa),  posiadającą numer NIP: 5251340026 oraz numer REGON: 016098446, prowadzącą działalność w zakresie działalności pod marką Egurrola Dance Studio.  Z administratorem można skontaktować się:

 1. Pisemnie, na wskazany powyżej adres
 2. Za pomocą poczty elektronicznej, na adres ido@egurrola.pl

Administrator  będzie przetwarzać  dane  osobowe Użytkownika w  celu  realizacji  umowy  o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w celach marketingu  bezpośredniego,  obejmującego  profilowanie,  oraz  w  celach  prowadzenia  analiz  i statystyk dla potrzeb marketingowych oraz badania zadowolenia z oferowanych usług. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze.

Prawa przysługujące Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych: prawo żądania dostępu do danych osobowych; prawo żądania sprostowania danych osobowych; prawo żądania usunięcia  danych  osobowych;  prawo  żądania  ograniczenia  przetwarzania  danych  osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

error: Alert: Content is protected !!

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej...

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close